brantnernz.sk úvod | Brantner Nové Zámky

brantnernz.sk
Title: úvod | Brantner Nové Zámky
Keywords: Brantner Nové Zámky s.r.o, Odvoz a spracovanie odpadu, recyklovanie odpadu
Description: Brantner Nové Zámky officiálna stránka.
brantnernz.sk is ranked 17586179 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,700. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. brantnernz.sk has 43% seo score.

brantnernz.sk Information

Website / Domain: brantnernz.sk
Website IP Address: 80.94.52.74
Domain DNS Server: ns0.atlantis.sk,ns1.atlantis.sk

brantnernz.sk Rank

Alexa Rank: 17586179
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

brantnernz.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,700
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $550
Yearly Revenue: $6,700
Daily Unique Visitors 1,689
Monthly Unique Visitors: 50,670
Yearly Unique Visitors: 616,485

brantnernz.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Wed, 03 Aug 2016 02:27:17 GMT

brantnernz.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Brantner Nové Zámky s.r.o 2 1.17%
Odvoz a spracovanie odpadu 0 0.00%
recyklovanie odpadu 0 0.00%

brantnernz.sk Traffic Sources Chart

brantnernz.sk Similar Website

Domain Site Title
msks-nz.sk Astronomicky kabinet Nové Zámky
eko-slovakia.sk EKO SLOVAKIA | Nové Zámky
gastroenterolog.com GASTROENTEROLóG s.r.o. Nové Zámky
realfinn.sk Reality Nové Zámky | REALFINN
hokejnz.sk HK Lokomotíva Nové Zámky
hotelstardust.sk Hotel Stardust - Nové Zámky
infozamky.sk Infozámky, Nové Zámky
novezamkyfotoalbum.sk Nové Zámky Fotoalbum
novezamky.sk Nové Zámky: Titulka
salur.sk Ubytovanie Salur** - Nové Zámky

brantnernz.sk Alexa Rank History Chart

brantnernz.sk aleax

brantnernz.sk Html To Plain Text

úvod | Brantner Nové Zámky Sme tu pre Vás 0800 11 30 30 Brantner Nové Zámky SK Navigácia úVOD Na?a firma Brantner Nové Zámky Odkazy História Organiza?ná ?truktúra Vozovy park Referencie Vízia spolo?nosti Skupina Brantner Aktuality Slu?by Komunálny odpad Objemny odpad Stavebny odpad Separované zlo?ky odpadu Prekládková stanica Zberny dvor Technické slu?by Verejné osvetlenie Odbor legislatívy Tr?nica Zimná údr?ba Objednávka kontajnerov Cenník V?eobecné obchodné podmienky Zber odpadu Harmonogram odvozov v meste Nové Zámky Prekládková stanica Zberny dvor VZN Ako separova? Pre?o separova? Pre deti Galéria FOTOGALéRIA Deň Zeme Brantner Medzinárodny deň detí Základné ?koly Klobfest Ostatné VIDEOGALéRIA Videogaléria 2016 Videogaléria 2012 Videogaléria 2010 ISO Certifikát Politika kvality Politika environmentu Kontakt Navigácia úVOD Na?a firma Brantner Nové Zámky Odkazy História Organiza?ná ?truktúra Vozovy park Referencie Vízia spolo?nosti Skupina Brantner Aktuality Slu?by Komunálny odpad Objemny odpad Stavebny odpad Separované zlo?ky odpadu Prekládková stanica Zberny dvor Technické slu?by Verejné osvetlenie Odbor legislatívy Tr?nica Zimná údr?ba Objednávka kontajnerov Cenník V?eobecné obchodné podmienky Zber odpadu Harmonogram odvozov v meste Nové Zámky Prekládková stanica Zberny dvor VZN Ako separova? Pre?o separova? Pre deti Galéria FOTOGALéRIA Deň Zeme Brantner Medzinárodny deň detí Základné ?koly Klobfest Ostatné VIDEOGALéRIA Videogaléria 2016 Videogaléria 2012 Videogaléria 2010 ISO Certifikát Politika kvality Politika environmentu Kontakt Oznam Spolo?nos? Brantner Nové Zámky s.r.o. získala od nadnárodnej skupiny Bisnode a Hospodárskych novín certifikát Hodnotenia d?veryhodnosti. Otváracie hodiny Sídlo spolo?nosti Vini?ná ul.23 >> Po - Pia 07:00 do 15:00 Zberny dvor G. Bethlena ?.54 >> Ut - So 07:00 do 18:00 Ne - Po zatvoreny Prekládková stanica Pova?ská ul.40 >> Po - Pia 07:00 do 18:00 So 07:00 do 14:00 Objednávka V prípade záujmu o cenovú ponuku na odvoz odpadu, pristavenie kontajneru a ?al?ie slu?by prejdite na dopytovy formulár PREJDI NA FORMULáR Máte ve?a starého papiera? Prineste ho k nám.. Aktuality | 23. November 2014 Uká?ka letáku Detail Harmonogram zberu komunálneho odpadu Aktuality | 08. Júl 2016 Vá?ení ob?ania, dovo?ujeme si vás informova? o zbere komunálneho odpadu a jeho triedenych zlo?iek v prvom polroku 2016. Detail ?al?ie aktuálne informácie Napí?te nám Dotazník monitoringu spokojnosti zákazníka Pokia? sa chcete s nami skontaktova? m??ete vyu?i? tento formulár, príp. adresova? va?u po?iadavku priamo na brantnernz@brantner.com. Sú?as?ou formuláru je aj príloha, kde m??ete prilo?i? akyko?vek súbor. Titul Meno a priezvisko Firma Ulica, ?. domu * PS? * Mesto/obec Email * Telefón Správa /vá? text/ * Príloha (povolené prípony súborov: doc, docx, xls, xlsx, rtf, zip, pdf, odt, ods) Posla? Vá?eny zákazník, dovo?ujeme si Vás po?iada? o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cie?om je ohodnoti? spokojnos? zákazníkov so slu?bami spolo?ností skupiny Brantner. Meno * Priezvisko * 1. Ako ste spokojny s kvalitou dodávanych slu?ieb? Ve?mi spokojny Spokojny Priemerne Nespokojny Ve?mi nespokojny 3. Boli ste spokojny s plnením dohodnutych termínov? Ve?mi spokojny Spokojny Priemerne Nespokojny Ve?mi nespokojny 5. Aké produkty a slu?by Vám v na?ej ponuke chybajú? 7. ?o by ste nám odporu?ili zlep?i?, zmeni?? Funkcia * Názov firmy/organizácie 2. Boli ste spokojny s prístupom, úrovňou a ochotou pracovníkov spolo?nosti skupiny Brantner pri vybavovaní Va?ich po?iadaviek? Ve?mi spokojny Spokojny Priemerne Nespokojny Ve?mi nespokojny 4. Boli ste spokojny s úrovňou komunikácie? Ve?mi spokojny Spokojny Priemerne Nespokojny Ve?mi nespokojny 6. Ako ste boli spokojny s pru?nos?ou pri odstraňovaní nedostatkov? Ve?mi spokojny Spokojny Priemerne Nespokojny Ve?mi nespokojny 8. S ?ím ste boli pri realizácii Va?ich po?iadaviek najviac spokojny a najviac nespokojny? najviac spokojny s najviac nespokojny s ?akujeme Vám za ochotu a ?as stráveny vyplnením dotazníka, ktory nám pom??e lep?ie pochopi? Va?e o?akávania pri náv?teve na?ej spolo?nosti. Dotazník vyhodnotí zodpovedny pracovník za zákazníka. Posla? dotazník Brantner Nové Zámky s.r.o. Vini?ná 23, 940 64 Nové Zámky E-mail: brantnernz@brantner.com Tel: 035/6 426 436 Fax: 035/6 426 830 Tvorba www stránok subject.sk Redak?ny systém Airis

brantnernz.sk Whois

Domain Name: BRANTNERNZ.SK